Altid stort varelager til omgående levering.

- Kun ved køb i webshoppen

Nyhedsbrev
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 86 45 43 00

Send os en e-mail

Salgs- og leveringsbetingelser

PRISER – TILBUD

Alle oplyste priser i kataloger, annoncer og på vores hjemmeside, og øvrige opgivne / angivne priser; er altid oplyst og opgivet / angivet som afhentning fra vores lager / produktion. Tilbud, der afgives af D.P. INTERNATIONAL (herefter kaldet DPI), er gældende og bindende i 8 dage fra afgivelsestidspunktet, medmindre andet er aftalt. Uanset hvilken frist der er aftalt, forbeholder DPI sig ret til mellemsalg. Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i dkr. excl. moms. Når intet andet er nævnt, er tilbuddet baseret på samlet bestilling.

ORDREBEKRÆFTELSER

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen, der er gældende.

MÅLTAGNING OG MÅLANGIVELSE

Såfremt DPI bistår køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager DPI noget ansvar.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle oplysninger, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og lignende, herunder opgivne mål og tolerancer, er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkelig fremgår af DPI´s ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale. Enhver tegning og/eller teknisk beskrivelse, illustration eller lignende, der udleveres til køber til brug ved montering af det købte, forbliver DPI´s ejendom og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke anvendes, kopieres eller forelægges tredjemand, eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab.

ANNULLERING OG ÆNDRING AF ORDRER

Ordrer, der allerede er videregivet til vor leverandør, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter, i forbindelse med annullering eller ændring, debiteres køber. Ordrer, som allerede er igangsat i vores produktion, kan ikke annulleres eller ændres.

UDFØRELSEN

De leverede varer udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen. Mindre ridser i overfladen, som følge af den håndværksmæssige håndtering, er normal og kan forekomme. Dette berettiger ikke til normal reklamation, og er derfor ikke omfattet garantien. Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for DPI. Ved genbestilling opgives tidligere faktura- og ordrenumre, samt varenumre.

PRODUKTANSVAR

Køber skal holde DPI skadesløs i den udstrækning, DPI pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som DPI efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand. DPI er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er DPI ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
De nævnte begrænsninger i DPI´s ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

DPI og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, der påstås forårsaget af det solgte. Undtaget herfor, er forhold, hvor køber anvender varen/-erne til eks. bygningsmæssige formål, som fraviger anskrifter og godkendelser på varens/-ernes anvendelse, område og formål, anført i de af DPI udleverede produktdatablade-/specifikationer el. lign. på varen/-erne; uagtet DPI´s kendskab til varens/-ernes anvendelsesformål og/eller –metode, herunder opsætning og/eller montering.

LEVERINGSTIDSPUNKT

Levering sker i.h.t. det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages forbehold mod force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte. Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i ordrebekræftelsen, regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor DPI har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse, forfalder beløbet alligevel til betaling regnet fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

FORSENDELSE

Sker med transportmidler som, hvis intet andet er aftalt; ordnes af producenten eller af DPI. Såfremt leveringen sker, hvor fragtmanden efter aftale, må stille leverencen uden kvittering på fragtbrevet, sker leveringen på købers ricisi og ansvar.

RETURVARER

Returvarer, herunder paller; modtages kun efter forudgående aftale (varer til en værdi under dkr. 500,- excl. moms, modtages ikke retur) og altid med fradrag af 20% af værdien excl. moms og mod købers betaling af returfragten. Fragtrisikoen bæres af køber. Varer specielt fremstillet eller varer fremstillet efter mål og hjemtaget efter opdrag fra køber, tages ikke retur. Eventuel ompakning eller nyemballering af returvarer sker for købers regning.

LEVERINGSSTED

Leveringen sker til bekræftet leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuld læsset lastvogn kan køre frem til det anviste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid, debiteres køber. Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen.

FRAGTOMKOSTNINGER

Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab fabrik eller ab lager. Hvis producenten eller DPI skal ordne forsendelsen, fremsendes varerne ufranko.

FRAGTSKADER

Køber skal ved levering kontrollere varen/-erne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skader på varen/-erne, eller svarer colli antallet ikke til det, der står anført på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet. VIGTIGT!!! – Ren kvittering for modtagelse af skadede varer betyder, at retten til reklamation bortfalder og fortabes.

BETALINGSBETINGELSER

Ordrer under dkr. 1.000,- netto og excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på dkr. 75,- excl. moms. Ved levering i anbrud faktureres et tillæg herfor. For alle ordrer / bestillinger gælder forudbetaling ved afhentning ved kontant afregning i form af kontanter eller checks; ved forsendelse / levering skal forudbetalingen ske via bankoverførsel eller ved fremsendelse af checks. Varen /- erne afsendes eller igangsættes i vores produktion, når gyldig og fuld indbetaling er registreret på vores konto i vores pengeinstitut. Varen /-erne fremsendes ikke pr. efterkrav. Ved evt. kreditgivning, skal køber altid stille bankgaranti. Garantidokumenter skal have ordlyd som garantiudkast fra DPI. Alle indbetalinger og modtagne betalinger i kontanter eller checks, er kun gyldige i danske kroner (dkr.).

Ved for sen betaling ved accepteret kreditgivning, belastes køber med en rente p.t. 2% pr. påbegyndt måned af fakturabeløbet incl. moms. Leverede varer forbliver DPI´s ejendom, indtil hele fakturabeløbet incl. moms er indbetalt. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

BETALINGSSTED

Betalingssted og –måde samt –betingelser vil altid fremgå af ordrebekræftelsen. Uanset betalingssted og betalingsmåde, skal køber ved indbetalingen altid angive fakturanummer og debitor kontonummer.

REKLAMATIONER OG GARANTI

Det påhviler køber at foretage fornøden undersøgelse af den modtagne vare til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede. Vil køber gøre mangelsindsigelser gældende, skal dette gøres skriftligt senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, og altid før varens ibrugtagning. Undlades dette, kan køber ikke senere påberåbe sig manglen. 
DPI´s ansvar ophører under alle omstændigheder et halvt år fra varens levering eller fakturadato. DPI´s ansvar for mangler er begrænset til omlevering, efterlevering eller anden afhjælpning efter DPI´s valg og alene, hvis dette kan ske uden at kræve en opofrelse for DPI, der ikke står i rimeligt forhold til leverancen, herunder leverancens pris. Køber er ikke berettiget til erstatning. På insektnetsystemer ydes 1 års systemgaranti. På insektnettet alene, ydes kun garanti for fabriksfejl og skader forårsaget alene på grund af fejl og mangler i systemet. Herudover gælder alene den til enhver tid gældende danske købelovs bestemmelser.

REKLAMATIONSRET OG GARANTI BORTFALDER HVIS...

  1. Varen/-erne ikke anvendes, betjenes, rengøres og vedligeholdes korrekt efter DPI´s foreskrifter.
  2. Købers egenmontering/opsætning af varen/-erne ikke er korrekt udført efter DPI´s foreskrifter.

 

TVIST

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres i Danmark ved de almindelige domstole, efter dansk ret. Lovvalget er dansk, og retssproget er dansk. Såfremt uenigheden eller tvisten ikke kan løses ved forlig, afgøres denne efter dansk ret ved Retten i Aalborg i 1. instans.